Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” ผ่านเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค (Facebook Live) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) การสร้าง Class เรียนออนไลน์ 2) การสร้างสมุดเรียน (Class notebook) 3) การมอบหมายงาน (Assignments) 4) การให้คะแนน (Grades) 5) สร้าง E-book 6) การใช้งาน Whiteboad 7) เช็กชื่อนักศึกษาด้วยฟังก์ชัน Polly เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. โดยมีนางสาวมุทิตา มาทมูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : ทก
เผยแพร่เมื่อ 8 พ.ค. 2563


1800 ครั้ง