Email: arit@rmutsb.ac.th

คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน

 

 

คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน

                เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผศ.วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล และหัวหน้างานฯ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.โพธิพันธ์ พานิช และ ดร.ดำเนิน ไชยแสน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ : อภิสิทธิ์  ข้อมูล : จุรีพร  เรียบเรียง : จุรีพร  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์1104 ครั้ง