Email: arit@rmutsb.ac.th

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอ บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 (RUSCON 6)

 
 

 นายบุรินท์ สุภีวี บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอ 
บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 (RUSCON 6)

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นายบุรินท์ สุภีวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความ เรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Laravel Framework กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Development of Web Application Using Laravel Framework Technology for Needs Assessment of E-Leaning in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 (RUSCON 6) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ณชนก  ข้อมูล : บุรินท์  เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ค. 2566


286 ครั้ง