เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประจำปี 2566

สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประจำปี 2566

สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์

หน่วยงานที่ถูกโจมตี 2566

ลำดับ หน่วยงานที่ถูกโจมตี  URL ต.ค. 2566 พ.ย. 2566 ธ.ค. 2566 ม.ค. 2567 ก.พ. 2567

มี.ค
2567

เม.ย
2567

พ.ค
2567

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://edu.rmutsb.ac.th/ 1901 18 18 18 0 0 0 0
    https://edu2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
      1520 22 22 22 0 0 0 0
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร https://agri.rmutsb.ac.th/ 1625 15 15 15 0 1 0 0
    https://u2t.rmutsb.ac.th/ 1637 12 12 12 0 0 0 0
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://bait.rmutsb.ac.th/ 1488 13 13 13 2 0 0 0
    https://bait2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
    https://bait-board.rmutsb.ac.th/   5 6 5 0 0 0 0
    https://docbait.rmutsb.ac.th/             0 0
    https://docbait2.rmutsb.ac.th/   5 6 5 0 0 0 1
    https://testing.rmutsb.ac.th/ 1794 16 15 15 0 0 0 0
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://sci.rmutsb.ac.th/ 1479 29 30 29 0 0 0 0
    https://sci2.rmutsb.ac.th/ 976 15 15 15 0 0 0 0
    https://sci3.rmutsb.ac.th/   18 17 17 0 1 0 0
    https://ncost.rmutsb.ac.th/   19 19 19 0 1 0 0
        9 9 9 0 0 0 0
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ https://fea.rmutsb.ac.th/   9 9 9 0 0 0 0
    https://eenet2022.rmutsb.ac.th/ 2504 60 60 60 0 1 0 0
6 คณะศิลปศาสตร์ https://arts.rmutsb.ac.th/ 1502 19 19 19 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.rmutsb.ac.th/ 1637 12 12 12 0 0 0 0
    https://rdi2.rmutsb.ac.th         0 0 0 0
    https://rdi3.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
    https://academicservice.rmutsb.ac.th 1140 17 17 17 0 1 0 0
    https://ruscon.rmutsb.ac.th/         0 1 0 0
8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://register.rmutsb.ac.th/ 1700 20 16 17 0 0 0 0
    https://register2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
  สำนักสหกิจศึกษา https://coop.rmutsb.ac.th   20 16 17 0 0 0 0
    https://regiscourse.rmutsb.ac.th 931 18 18 18 0 0 0 0
    https://admissions.rmutsb.ac.th   14 14 14 0 0 0 0
    https://creditbank.rmutsb.ac.th/   18 18 18 0 0 0 0
    https://creditbankadmin.rmutsb.ac.th         0 0 0 0
  สำนักคุณภาพการศึกษา https://eq.rmutsb.ac.th/ 1507 14 14 14 0 0 0 0
    https://sdgs.rmutsb.ac.th/   16 15 15 0 0 0 0
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.rmutsb.ac.th/   24 24 24 0 0 0 0
    proxy 5966 148 142 143 0 0 0 0
    proxy   18 18 18 0 0 0 0
    webhost 3058 35 32 32 0 0 0 0
10 สำนักงานอธิการบดี https://president.rmutsb.ac.th/ 2181 23 23 23 0 0 0 0
    https://president2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
11 กองกลาง https://gad.rmutsb.ac.th/ 2181 23 23 23 0 0 0 0
    https://iro.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
12 กองคลัง https://financial.rmutsb.ac.th/ 2181 23 23 23 0 0 0 0
    https://financial2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
13 กองนโยบายและแผน https://plan.rmutsb.ac.th 1961 13 13 13 0 0 0 0
    https://plan2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
    https://planbudget.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
    https://plandatabase.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
    https://planinvest.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
    https://planleave.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
14 กองบริหารงานบุคคล https://personnel.rmutsb.ac.th/ 2181 23 23 23 0 0 0 0
    https://personnel2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
15 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี https://nonthaburi2.rmutsb.ac.th/ 1632 14 14 14 0 0 0 0
16 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี https://wasukri.rmutsb.ac.th 3058 35 32 32 0 0 0 0
    https://wasukri2.rmutsb.ac.th/ 1632 14 14 14 0 0 0 0
17 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี https://suphanburi.rmutsb.ac.th/ 3058 35 32 32 0 0 0 0
    https://suphanburi2.rmutsb.ac.th/ 1632 14 14 14 0 0 0 0
18 กองพัฒนานักศึกษา https://student.rmutsb.ac.th/   18 18 18 0 0 0 0
    https://student2.rmutsb.ac.th/ 1902 23 23 23 0 0 0 0
19 หน่วยตรวจสอบภายใน https://ia.rmutsb.ac.th/ 2181 23 23 23 0 0 0 0
  งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ https://senate.rmutsb.ac.th         0 0 0 0
  สภาวิชาการ https://olc.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0
  สภามหาวิทยาลัย https://council.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0

 

รูปแบบภัยคุกคาม 2566

ลำดับ รูปแบบภัยคุกคาม ต.ค.2566 พ.ย.2566 ธ.ค.2566 ม.ค.2567 ก.พ.2567 มี.ค.2567 เม.ย.2567 พ.ค.2567
1 จุดอ่อนช่องโหว่ 92 1422 1405 422 316 217 159 129
2 Hacked Website (Gambling) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hacked Website (Defacement) 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Fake Website 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Privileged Account Compromise 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Data Breach 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Finance Scam - หลอกลวงการเงิน Online 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hacked Website (Phishing) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ransomware 71 71 71 71 0 0 0 0
10 Security Misconfiguration 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Command and Control Server 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Unauthorised access to information 99 0 0 0 0 0 0 0
13 ขุดเหมือง NA 1292 1245 1272 21 17 12 47
14 เว็บไซต์ต้องห้าม NA 899 869 873 11 27 2 1
15 Anti-DoS/DDoS           20 2 7

 

 831 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ