เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประจำปี 2566

สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประจำปี 2566

สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์

หน่วยงานที่ถูกโจมตี 2566

ลำดับ หน่วยงานที่ถูกโจมตี  URL ต.ค. 2566 พ.ย. 2566 ธ.ค. 2566 ม.ค. 2567 ก.พ. 2567

มี.ค
2567

เม.ย
2567

พ.ค
2567

มิ.ย
2567

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://edu.rmutsb.ac.th/ 1901 18 18 18 0 0 0 0 0
    https://edu2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
      1520 22 22 22 0 0 0 0 0
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร https://agri.rmutsb.ac.th/ 1625 15 15 15 0 1 0 0 0
    https://u2t.rmutsb.ac.th/ 1637 12 12 12 0 0 0 0 0
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://bait.rmutsb.ac.th/ 1488 13 13 13 2 0 0 0 0
    https://bait2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
    https://bait-board.rmutsb.ac.th/   5 6 5 0 0 0 0 0
    https://docbait.rmutsb.ac.th/             0 0 0
    https://docbait2.rmutsb.ac.th/   5 6 5 0 0 0 1 0
    https://testing.rmutsb.ac.th/ 1794 16 15 15 0 0 0 0 0
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://sci.rmutsb.ac.th/ 1479 29 30 29 0 0 0 0 1
    https://sci2.rmutsb.ac.th/ 976 15 15 15 0 0 0 0 0
    https://sci3.rmutsb.ac.th/   18 17 17 0 1 0 0 0
    https://ncost.rmutsb.ac.th/   19 19 19 0 1 0 0 0
        9 9 9 0 0 0 0 0
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ https://fea.rmutsb.ac.th/   9 9 9 0 0 0 0 0
    https://eenet2022.rmutsb.ac.th/ 2504 60 60 60 0 1 0 0 0
6 คณะศิลปศาสตร์ https://arts.rmutsb.ac.th/ 1502 19 19 19 0 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0 0
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.rmutsb.ac.th/ 1637 12 12 12 0 0 0 0 0
    https://rdi2.rmutsb.ac.th         0 0 0 0 0
    https://rdi3.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
    https://academicservice.rmutsb.ac.th 1140 17 17 17 0 1 0 0 0
    https://ruscon.rmutsb.ac.th/         0 1 0 0 0
8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://register.rmutsb.ac.th/ 1700 20 16 17 0 0 0 0 0
    https://register2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
  สำนักสหกิจศึกษา https://coop.rmutsb.ac.th   20 16 17 0 0 0 0 0
    https://regiscourse.rmutsb.ac.th 931 18 18 18 0 0 0 0 0
    https://admissions.rmutsb.ac.th   14 14 14 0 0 0 0 0
    https://creditbank.rmutsb.ac.th/   18 18 18 0 0 0 0 0
    https://creditbankadmin.rmutsb.ac.th         0 0 0 0 0
  สำนักคุณภาพการศึกษา https://eq.rmutsb.ac.th/ 1507 14 14 14 0 0 0 0 0
    https://sdgs.rmutsb.ac.th/   16 15 15 0 0 0 0 0
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.rmutsb.ac.th/   24 24 24 0 0 0 0 0
    proxy 5966 148 142 143 0 0 0 0 0
    proxy   18 18 18 0 0 0 0 0
    webhost 3058 35 32 32 0 0 0 0 0
10 สำนักงานอธิการบดี https://president.rmutsb.ac.th/ 2181 23 23 23 0 0 0 0 0
    https://president2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
11 กองกลาง https://gad.rmutsb.ac.th/ 2181 23 23 23 0 0 0 0 0
    https://iro.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
12 กองคลัง https://financial.rmutsb.ac.th/ 2181 23 23 23 0 0 0 0 0
    https://financial2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
13 กองนโยบายและแผน https://plan.rmutsb.ac.th 1961 13 13 13 0 0 0 0 0
    https://plan2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
    https://planbudget.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
    https://plandatabase.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
    https://planinvest.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
    https://planleave.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
14 กองบริหารงานบุคคล https://personnel.rmutsb.ac.th/ 2181 23 23 23 0 0 0 0 0
    https://personnel2.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
15 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี https://nonthaburi2.rmutsb.ac.th/ 1632 14 14 14 0 0 0 0 0
16 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี https://wasukri.rmutsb.ac.th 3058 35 32 32 0 0 0 0 0
    https://wasukri2.rmutsb.ac.th/ 1632 14 14 14 0 0 0 0 0
17 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี https://suphanburi.rmutsb.ac.th/ 3058 35 32 32 0 0 0 0 0
    https://suphanburi2.rmutsb.ac.th/ 1632 14 14 14 0 0 0 0 0
18 กองพัฒนานักศึกษา https://student.rmutsb.ac.th/   18 18 18 0 0 0 0 0
    https://student2.rmutsb.ac.th/ 1902 23 23 23 0 0 0 0 0
19 หน่วยตรวจสอบภายใน https://ia.rmutsb.ac.th/ 2181 23 23 23 0 0 0 0 0
20 งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ https://senate.rmutsb.ac.th         0 0 0 0 0
21 สภาวิชาการ https://olc.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0
22 สภามหาวิทยาลัย https://council.rmutsb.ac.th/         0 0 0 0 0

 

รูปแบบภัยคุกคาม 2566

ลำดับ รูปแบบภัยคุกคาม ต.ค.2566 พ.ย.2566 ธ.ค.2566 ม.ค.2567 ก.พ.2567 มี.ค.2567 เม.ย.2567 พ.ค.2567 มิ.ย.2567
1 จุดอ่อนช่องโหว่ 92 1422 1405 422 316 217 159 129 24
2 Hacked Website (Gambling) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hacked Website (Defacement) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fake Website 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Privileged Account Compromise 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Data Breach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Finance Scam - หลอกลวงการเงิน Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hacked Website (Phishing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ransomware 71 71 71 71 0 0 0 0 0
10 Security Misconfiguration 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Command and Control Server 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Unauthorised access to information 99 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ขุดเหมือง NA 1292 1245 1272 21 17 12 47 4
14 เว็บไซต์ต้องห้าม NA 899 869 873 11 27 2 1 8
15 Anti-DoS/DDoS           20 2 7 6

 

 882 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ