เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 819 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 849 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT | 761 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
กิจกรรมมอบรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2560 | 723 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
จัดอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย PHP | 731 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560 | 698 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 728 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ | 673 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ARITNET#4 | 736 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการผลิตรายการศึกษาทางไกล | 703 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
KM Day ประจำปีการศึกษา 2560 | 1213 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 849 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3 | 750 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ” | 743 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560 | 707 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
การตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 | 723 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
รับรางวัล IPv6 Awards 2017 | 686 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ปรึกษาระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา ฯ | 780 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ดำเนินการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก | 773 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 2560 | 675 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 812 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 838 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล | 747 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 | 732 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 | 776 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 | 720 ครั้ง เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 690 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559 | 1116 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
กิจกรรมประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ระดับมหาวิทยาลัย | 664 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 | 725 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน | 662 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | 729 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ | 749 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 | 661 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย | 847 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) | 846 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน | 700 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 657 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎี ฯ | 633 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
พิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 1/2558 | 888 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : KM DAY 2558 | 1137 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ ขอพรผอ.กองนโยบายและแผน ๒๕๕๙ | 748 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ ขอพรอธิการบดี ๒๕๕๙ | 682 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร สวส. ประจำปีการศึกษา 2558 | 635 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ