Email: arit@rmutsb.ac.th

KM Day ประจำปีการศึกษา 2560

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม ประจำปีพ.ศ. 2561

KM Day ประจำปีการศึกษา 2560

       ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : KM DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในหน่วยงานและให้บุคลากรตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมนนทรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ,ข่าว: ปชส. จัดทำ : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย, KM DAY, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ999 ครั้ง