Email: arit@rmutsb.ac.th

รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด

   

 

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เรื่อง “รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด” เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบ หลังได้รับการอบรมการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้บริการระบบสืบค้นที่สามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาได้จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียว โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา ภาพจาก Facebook opsmhesi และ Thailand Union Catalog

ข่าว/เรียบเรียง จุรีพร 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก900 ครั้ง