Email: arit@rmutsb.ac.th

รางวัลคุณภาพ
https://arit.rmutsb.ac.th/reward copy

รางวัล ปี 2565


รางวัลเชิดชูเกียรติ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2567


รางวัล ปี 2564


รางวัลเชิดชูเกียรติ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564


รางวัล ปี 2563


เกียรติบัตรผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่มาติดตั้ง ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

 


รางวัลหน่วยงานที่เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563


โลห์เกียรติยศผู้สนับสนุนกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม...

รางวัลเชิดชูเกียรติ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563


รางวัล ปี 2562


รางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม...

รางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 5 ก.พ. 2564


1975 ครั้ง