สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 20 พ.ย. 2562

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562

                เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

1) รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณ

2) รางวัลหน่วยงานที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

3) รางวัลหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ

4) รางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562

                โดยสรุปจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ แต่ละรางวัลแบ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะ และหน่วยงานระดับสถาบัน สำนัก กอง ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ / ข้อมูล : เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS  เรียบเรียง : จุรีพร  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์66 ครั้ง