เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2567

กรณีใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ทำการตั้งค่า VPN ก่อน

คู่มือการตั้งค่า VPN (คลิกที่นี่)


ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 9 ฐาน ดังตารางด้านล่าง

Link :: http://aritapp.rmutsb.ac.th/searchlib/ 

ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม บอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด จำนวน (แห่ง)  เดือน ระยะเวลา Title   List  คู่มือ
ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน 78 12 1 ม.ค.67 – 31 ธ.ค. 67  
IEEE/IET Electronic
Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ 37 12 1 ม.ค.67 – 31 ธ.ค. 67  
SpringerLink –
Journal
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน 78 12 1 ม.ค.67 – 31 ธ.ค. 67  
American Chemical Society
Journal (ACS)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 78 12 1 ม.ค.67 – 31 ธ.ค. 67  
Emerald
Management
มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
1) Accounting, Finance & Economics
2) Business, Management & Strategy
3) Tourism & Hospitality Management
4) Marketing
5) Information & Knowledge Management
6) HR, Learning & Organization Studies
7) Operations, Logistics & Quality
8) Property Management & Built Environment
9) Public Policy & Environmental Management
80 12 1 ม.ค.67 – 31 ธ.ค. 67  
Academic
Search
Ultimate
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง 80 12 1 ม.ค.67 – 31 ธ.ค. 67  
EBSCO
Discovery Service (EDS) Plus Full Text
เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อและเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง 80 12 1 ม.ค.67 – 31 ธ.ค. 67  
ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineer
4) Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน
75 12 1 ม.ค.67 – 31 ธ.ค. 67    
Engineering
Source
เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง
80 12 1 ม.ค.67 – 31 ธ.ค. 67  

Gale Resources

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านสารานุกรมและแหล่งอ้างอิง เฉพาะสำหรับการวิจัยในสาขาต่าง ๆ เช่น ครอบคลุมทั้ง สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และธุรกิจ Hospitality, Tourism and LeisureCollection,Gale Virtual Reference Library,Academic OneFile,NewsVault,Business Insights: Global,The Economist Historical Archive,The Financial Times Historical Archive,The Times Digital Archive

Link :: http://www.galesites.com/menu/thrmutsb 


ฐานข้อมูล ThaiLIS is Thailand Library Integrated System

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน การดำเนินการในปัจจุบันได้ดำเนินการ migrate ข้อมูลจากระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดอบรมการใช้งาน การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับสมาชิกใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป

Link :: http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php 


ฐานข้อมูล Thai National Research Repository

TNRR เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่างๆ ภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย ปัจจุบันมีหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการข้อมูลในการสืบค้น อย่างไรก็ตามในการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัย กับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

Link :: http://www.tnrr.in.th/2558/?page=index 


ฐานข้อมูล Digital Research Information Center

เป็นคลังความรู้ทางด้านวิทยานิพนธ์/วิจัยของไทยที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยมีศูนย์สารสนเทศการวิจัยดิจิทัล (DRIC: Digital Research Information Center) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เชื่อมโยงฐานวิทยานิพนธ์ไทย (TDC: Thai Digital Collection) เข้ากับเครือข่ายฐานข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ผลการค้นจะได้เนื้อหาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็ม รวมทั้งให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องนักวิจัย ทุนวิจัยเพิ่มเติมด้วย การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์นี้ จะนำไปสู่ภาพรวมของงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และนำผลของการวิจัยไปแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ

Link :: https://dric.nrct.go.th/Index


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book สาขาวิชา ต่าง ๆ แบบ Online และ Offline ให้บริการ ยืม/คืน หนังสือผ่านเครือข่าย ให้บริการ ในรูปแบบ Application on the Windows , Available on the App Store , Application on the Android

Link :: https://ebook.rmutsb.ac.th/


ระบบสารสนเทศ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (INTRANET)

ระบบสารสนเทศ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (INTRANET) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ INTRANET เป็นระบบที่ใช้สำหรับภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้กับ เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ระบบนี้จะให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

Link :: http://172.16.193.5/rmutsb_book/ Tag : #academic

519 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ