Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Canva

อบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Canva

           งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Canva ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงาน โดยมีนายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ซึ่งมีทีมวิทยากรในการบรรยายและWorkshop ได้แก่ นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ นายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ นายทรงวุฒิ ใยกะมุข นายนัฐพล พรหมมี  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 ภาพ: อภิสิทธิ์/นัฐพล เรียบเรียง: จุรีพร  จัดทำ: จุรีพร บรรณาธิการ: ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ย. 2566


194 ครั้ง