Email: arit@rmutsb.ac.th

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างห้องประชุมด้วย Spatial

 

 

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างห้องประชุมด้วย Spatial                   

              วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : หลักสูตรการสร้างห้องประชุมด้วย Spatial มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลกรผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างห้องประชุมด้วย Spatial โดยมีนายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ และ นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

                                 ภาพ : จุรีพร/เบ็ญจวรรณ์ ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ค. 2566


255 ครั้ง