Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

            วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวเปิด โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร การสร้าง Line ChatBOT เพื่อประชาสัมพันธ์ โดย นายณัฐพล พรหมมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ นายชรัช แสวงเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Line ChatBOT ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ GoogleMeet  

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ชรัช  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชะ  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ค. 2566


319 ครั้ง