Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : จัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams และ Classtime

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : จัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams และ Classtime

                 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร หัวหน้างานสำนักงาน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร จัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams และ Classtime โดยมี นางสาวมุทิตา มากมูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ จัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Teams New Features และ นางสาวผกาแก้ว บุญวาส นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ สร้างห้องเรียน ง่ายๆ ด้วย Classtime ณ ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : มุทิตา  ข้อมูล : ผกาแก้ว  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์264 ครั้ง