Email: arit@rmutsb.ac.th

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

 

 

               เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย  รองผู้อำนวยการ  หัวหน้างานและบุคลากรสำนักวิทยบริการเข้ารับ    การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุนปีการศึกษา 2564 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี จากมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานกรรมการ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นกรรมการ และอาจารย์ธานี สมวงษ์ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิเป็นกรรมการและเลขานุการ     

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

  ภาพ : สวส  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : วัชระ กำเนิดส
เผยแพร่เมื่อ 20 ก.ค. 2565


524 ครั้ง