Email: arit@rmutsb.ac.th

นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
เรื่อง การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

                 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 : ติดตามและประเมินผลงานวิจัยงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ  นางสาววนิดา ขันธเนตร และนางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting.

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์55 ครั้ง