Email: arit@rmutsb.ac.th

นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Laravel framework : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Laravel framework : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

          เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 : ติดตามและประเมินผลงานวิจัยงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายบุรินท์ สุภีวี หัวหน้าโครงงานวิจัย นายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม นายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน และนายสิทธิชัย บุญสนิท ผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Laravel framework : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting.

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์46 ครั้ง