Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

                             

                             

         เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (วันที่ 2) กิจกรรมการจัดเตรียมข้อมูลและสร้างรายงานเพื่อการนำเสนอ ผ่าน Google Data Studio โดยคุณสาวิตรี จรัสศรี วิทยากร จากบริษัทเออาร์ไอที จำกัด ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

 95 ครั้ง