Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น

โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น

 

                                                                                             

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) สำหรับผู้บริหารระดับต้น (วันที่ 2) กิจกรรมการจัดเตรียมข้อมูลและสร้างรายงานเพื่อการนำเสนอ ผ่าน Google Data Studio โดยคุณสาวิตรี จรัสศรี วิทยากร จากบริษัทเออาร์ไอที จำกัด ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

 

 104 ครั้ง