Email: arit@rmutsb.ac.th

พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับ

พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับ

 

         เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) สำหรับผู้บริหารระดับต้น โดยมี ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษดังนี้ ๑) เรื่องเทคโนโลยีกับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ๒) เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม ๓) เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และภัยคุกคามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิฐอารัญ ปิติมล และการเสวนาเรื่องนโยบาย กฎหมาย      และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิฐอารัญ ปิติมล     ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม ดร.เอกชัย เนาวนิช และนางสาวกัสยา สุพล ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาท (ห้องเธียเตอร์) ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์113 ครั้ง