Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการรับงานบริการวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการสร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

โครงการรับงานบริการวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการสร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

 

                                                  

 

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการรับงานบริการวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการสร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล โดยมี นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ และนายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์83 ครั้ง