Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Web application framework ด้วย ASP.NET"

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Web application framework ด้วย ASP.NET"

                               

 

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Web application Framework ด้วย ASP.NET” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายให้ความรู้ แก่บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

                                             ภาพ : สวส  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

 

 86 ครั้ง