Email: arit@rmutsb.ac.th

สร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วย OBS

สร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วย OBS

   

                                   

                                             

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อหลักสูตรการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วย OBS โดยมี นายรัชตะ จูจอมพล นักวิชาการศึกษา และ นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคาร   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

                                             ภาพ : สวส  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์107 ครั้ง