Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

 

 

          เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. งานเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุม บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆที่งานเทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

                               ภาพ : ผกาแก้ว ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 22 ก.พ. 2565


548 ครั้ง