Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี

ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี

     ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์นนทบุรี) ร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และรับฟังโอวาทจากอธิการบดี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ โถ่งชั้นล่าง อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

เผยแพร่เมื่อ 19 ต.ค. 2564


520 ครั้ง