Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมหลักสูตร : ประชุมออนไลน์ด้วย Zoom

อบรมหลักสูตร : ประชุมออนไลน์ด้วย Zoom

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตร : ประชุมออนไลน์ด้วย Zoom มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Zoom โดยมี นายพรชัย จันทร์น้อย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : เบ็ญจวรรณ์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์409 ครั้ง