Email: arit@rmutsb.ac.th

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล พร้อมหัวหน้างานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงาน โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว  จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์437 ครั้ง