Email: arit@rmutsb.ac.th

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564

   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล พร้อมหัวหน้างานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการประชุมครั้งนี้ได้เรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมหารือและเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ย. 2564


494 ครั้ง