Email: arit@rmutsb.ac.th

๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม”ราชมงคล”

๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม”ราชมงคล”

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชมงคล” เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ลานชั้น ๒ อาคาร บูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว  จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ย. 2564


499 ครั้ง