เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม สวส. | 469 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แฟ้มสะสมผลงาน | 1186 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเงินและพัสดุ | 2405 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สารบรรณและธุรการ | 1965 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประเมินผลการปฏิบัติงาน | 1786 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ | 2126 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถิติการมาปฏิบัติงาน | 2871 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร | 1760 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถิติการมาปฏิบัติงาน (ภาพรวม) | 964 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถิติการมาปฏิบัติงาน (รายบุคคล) | 2337 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) | 2752 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 1706 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ (2562 - 2565) | 1029 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน | 1386 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ทรัพยากรบุคคล | 4119 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
งานงบประมาณ | 898 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ