Email: arit@rmutsb.ac.th

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย “กิจกรรมประกวด แนวปฏิบัติที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563”

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
“กิจกรรมประกวด  แนวปฏิบัติที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563”

            เมื่ออังคารที่ 29 มิถุนายน 2564  เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย “กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมีการนำเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

1 ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
อาจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม คณะครุศาสตร์ฯ

2 ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล
อาจารย์ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การสอนแบบแนวปฏิบัติการทำงาน
อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

4 ด้านการเรียนการสอน เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติแบบผสมผสาน (MMT 4On)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย ชวรางกูร และคณะอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้นำเสนอ  อาจารย์ธนวัฒน์ ถาวรกูล ผู้ช่วยตอบคำถาม อาจารย์วราภรณ์ มั่นทุ่ง

5 ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวดี วงษ์เสถียร คณะศิลปศาสตร์

6 ด้านการวิจัย เรื่อง การสกัดโจทย์วิจัยเพื่อบูรณาการการสอนและการคืนประโยชน์สู่สังคม
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ คณะศิลปศาสตร์

7 ด้านการวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาตำรับยาสมุนไพรสำหรับสังคมสูงอายุ และแผนการจัดการความรู้เรื่องการขอรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 ด้านการวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ต่ายขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 ด้านการวิจัย เรื่อง แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรในชุมชน ด้วยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบนฐานของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร.แสงทอง บุญยิ่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ด้านการวิจัย เรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยวิธีออนไลน์ท่ามกลางการแพร่กระจาย COVID 19 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

11 ด้านการบริการวิชาการ เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตนในชุมชน ต.ปลายกลัด 
อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย์อำนวยพศ  ทองคำ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี  อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย   นายนันทจิตต์ ธารีรักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

12 ด้านการบริการวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี “ทำดีไม่มีใครจ้าง”
อาจารย์พัฒนพงษ์ ธงหาร อาจารย์ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์ คณะศิลปศาสตร์

13 ด้านการบริการวิชาการ เรื่อง การบูรณาการงานบริการวิชาการสู่งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์  สิริวรรธนานนท์  อาจารย์สุริยา  น้ำแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

14 ด้านการบริการวิชาการ เรื่อง รูปแบบการบริการวิชาการชุมชนให้ได้ผลกับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.สุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ภาคีฉาย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่อง การศึกษาภูมิวัฒนธรรมชุมชนดั่งเดิมย่านคลองสวนพลู
รองศาสตราจารย์สายหยุด อุไรสกุล คณะศิลปศาสตร์

16 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์ ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี คณะศิลปศาสตร์

17 ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง โครงการ พัฒนาเหรียญดิจิทัลความดี (RUS Goodness Coin)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
นางสุดารัตน์ อ่ำปั่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ คณะศิลปศาสตร์

19 ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
อาจารย์สุพัชชา ทัพสัพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การให้บริการยืมข้ามห้องสมุดผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
นางสาววนิดา ขันธเนตร นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์607 ครั้ง