Email: arit@rmutsb.ac.th

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยปี 2564

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยปี 2564

เมื่อศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.15 - 13.30 น. นายทรงวุฒิ ใยกะมุข (หัวหน้าโครงการ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ร่วมนำเสนองานวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา” ซึ่งมีผู้ร่วมวิจัยคือ อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการฯ และ นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษาโครง เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

         

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 28 มิ.ย. 2564


598 ครั้ง