Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

งานเทคโนโลยีการศึกษา ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.งานเทคโนโลยีการศึกษา ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงานประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล ประธานซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยฯ  ข้อมูล :  สำนักวิทยฯ เรียบเรียง : สำนักวิทยฯ  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 14 มิ.ย. 2564


593 ครั้ง