Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Illustrator

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตร : การสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Illustrator

             เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Illustrator โดยมีนายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร และ นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)                                                  

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ค. 2564


956 ครั้ง