Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา อบรมโปรแกรมออนไลน์ให้ความรู้ แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตาหกรรมเกษตร

งานเทคโนโลยีการศึกษา อบรมโปรแกรมออนไลน์ให้ความรู้ แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

           เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการอบรมการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีวิทยากรได้แก่ 1.นายนัฐพล พรหมมี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Google Meet 2.นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Google Classroom 3.นางสาวผกาแก้ว บุญวาส ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Google Drive 4.นายชรัช แสวงเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Zoom และ 5.นางสาวมุทิตา มาทมูล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Microsoft Team และทีมผู้ช่วยวิทยากรในงานเทคโนโลยีการศึกษา ในรูปแบบอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ค. 2564


852 ครั้ง