Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมออนไลน์การใช้งานระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book

อบรมออนไลน์การใช้งานระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book   

            เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดอบรมออนไลน์การใช้ระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book เพื่อให้สามารถใช้งานระบบและการบริหารการจัดการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ในรูปแบบอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 22 เม.ย. 2564


883 ครั้ง