Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Template PowerPoint ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบของเว็บไซต์ Canva

 

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตร : การสร้าง Template PowerPoint ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบของเว็บไซต์ Canva

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: การสร้าง Template PowerPoint ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบของเว็บไซต์ Canva โดยมีนายนัฐพล พรหมมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย และนายชรัช แสวงเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : จุรีพร  ข้อมูล : จุรีพร  เรียบเรียง : จุรีพร  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 25 มี.ค. 2564


963 ครั้ง