Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมหลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ 

 

 

อบรมหลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ       

            เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564  อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ โดยมี นายพรชัย จันทร์น้อย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4  อาคารวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ณัฐวัฒน์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 2564


974 ครั้ง