Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมหลักสูตร : สร้างหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ eBook (pdf) รองรับระบบสารสนเทศที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign

 

 

อบรมหลักสูตร : สร้างหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ eBook (pdf)
รองรับระบบสารสนเทศที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign 

           เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564  อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook (pdf) รองรับระบบสารสนเทศที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign  โดยมี นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4  อาคารวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ณัฐวัฒน์/เบ็ญจวรรณ์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 2564


970 ครั้ง