Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น

 

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น

            เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564  งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการบำรุงรักษา และสิ่งที่ควรรู้ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยมี นายกรันต์ สรหงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4  อาคารวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : เบ็ญจวรรณ์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง :เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 12 มี.ค. 2564


948 ครั้ง