Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: เทคนิคการผลิตสื่อการสอนให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตร: เทคนิคการผลิตสื่อการสอนให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere

             อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: เทคนิคการผลิตสื่อการสอนให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere โดยมีนางสาวมุทิตา มาทมูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เป็นวิทยากรบรรยาย และนายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : จุรีพร  ข้อมูล : จุรีพร  เรียบเรียง : จุรีพร  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 11 มี.ค. 2564


1113 ครั้ง