Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Indesign ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Indesign ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Indesign โดยมีนางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร และนายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากร อบรมให้กับบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2563


849 ครั้ง