Email: arit@rmutsb.ac.th

นิเทศนักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นิเทศนักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล เป็นประธานในการนิเทศนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าเทคโนโลยีการศึกษา นายทรงวุฒิ ใยกะมุข และพี่เลี้ยงนักศึกษา โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายตะวัน ศรีวัฒนามงคล 2) นายธีรพันธุ์ ทวีทรัพย์ 3) นายภูมิพัฒน์ ผิวนวล 4) นายวุฒิทรัพย์ อินทสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้นักศึกษารายงานผลการลงเวลาทำงาน รายงานการรับมอบหมายงาน ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 16 มิ.ย. 2563


1001 ครั้ง