Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน”

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา” ผ่านเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค (Facebook Live) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) ขั้นตอนการสร้างชั้นเรียน 2) การจัดการข้อมูลทั่วไปของชั้นเรียน 3) การจัดการชั้นเรียน 4) การสร้างประกาศ 5) การสร้างงาน (Assignments) เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. โดยมีนายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 8 พ.ค. 2563


1977 ครั้ง