Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา 2/2563

 

          อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 และในช่วงบ่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบยืม/คืน ด้วยโปรแกรม Openserve Builder ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเร้นท์ เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก886 ครั้ง