Email: arit@rmutsb.ac.th

กิจกรรมออกร้านหนังสือ

กิจกรรมออกร้านหนังสือ

???? กำหนดการกิจกรรมออกร้านหนังสือ
มาร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของเรา และพบกับร้านหนังสือชั้นนำมากมาย ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่
????ศูนย์นนทบุรี วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 19 ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เขตเหนือ)
????ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 8 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
????ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคาร 23 อาคารศรีพิทยาคาร
????ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเจ้าพระยา ห้องประชุมเจ้าพระยา 2965 ครั้ง