เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จาก มทร.อีสาน | 818 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
Google for Education : สายวิชาการ | 797 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ถวายพระพรชัยมงคล | 616 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications | 933 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2558 | 647 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 | 652 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
กิจกรรมการมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ งานห้องสมุดและงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ | 631 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดบางจัก จังหวัดอ่างทอง | 660 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 | 698 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑ | 741 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book ) iG Publishing | 753 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ | 686 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) | 760 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส. รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษา | 674 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 682 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส. รับการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 | 653 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. เข้าร่วมพิธีบรรจุแผ่นดวงมหามงคล พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญพระพุทธชินวงศ์สุวรรณภูมิ | 684 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล | 698 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558 | 643 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
Go – Live โครงการ Google for Education | 836 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนาการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2558 | 755 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนา ศักยภาพบัณฑิตด้าน IT ครั้งที่ 1 | 678 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. มอบวุฒิบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกงาน | 761 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 664 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
WUNCA ครั้งที่ 31 | 695 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
Google Apps for Education (Global Go-live) | 823 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558 | 724 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อแก้ไขแนวทางการส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 | 691 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามงบประมาณ | 609 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter) | 811 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education” | 834 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 835 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 727 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น | 747 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Core IT) | 791 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Admin) | 774 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
อบรมงานสารบรรณ | 705 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 640 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมผ่าน Google Hangout | 676 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร ศูนย์หันตรา | 733 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์วาสุกรี | 775 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารสวส. เข้าพบรองธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรี | 573 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมทร. สุวรรณภูมิ กับ Google partner | 691 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมวางแผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในมหาวิทยาลัย | 677 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์นนทบุรี | 665 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ | 822 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส. ให้บริการห้องประชุมระบบ VDO Conference | 666 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ | 711 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
กิจกรรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์สุพรรณบุรี | 902 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ