Email: arit@rmutsb.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวนโนบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มทร.สุวรรณภูมิ
https://arit.rmutsb.ac.th/rus-it-plcy copy248945 ครั้ง