เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบคำขอใช้บริการเว็บหน่วยงาน ภายใต้แพลตฟอร์ม สวส. | 279 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบสารสนเทศ | 650 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม ฯ | 2056 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | 2010 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวนโนบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มทร.สุวรรณภูมิ | 255297 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มใบลา / ขออนุญาตออกนอกสถานที่ / การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 13063 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ