Email: arit@rmutsb.ac.th

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” 2

จดหมายข่าว สวส .ห. ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

 

 

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม

“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” 2 

 

    กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทัตสาสมาธิ” 2  และมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) ศูนย์หันตรา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการจัดเตรียมห้องประชุมและให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าประชุม

 

      

 

Download จดหมายข่าว

วิภาพรไกรศรี
รายงาน

 682 ครั้ง